Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Vindmøller ved Skovengen Print denne side
Det fremgår af VVM-redegørelsen og plangrundlaget fra Brønderslev Kommune, at projektet omfatter opstilling af fem ens vindmøller med en totalhøjde på 140 meter, hvoraf tårnhøjden er 84 meter og rotordiameteren 112 meter.
I forbindelse med projektet nedlægges beboelsesejendommen Skoven-gen 11 og en ældre, mindre vindmølle med en totalhøjde på 46 meter nordvest fra projektområdet nedtages, da støjgrænsen ellers ikke kan overholdes ved visse nabobeboelser.
Vindmøllernes udformning svarer til den traditionelle moderne danske vindmølle. Vindmøllerne er trevingede og har koniske rørtårne. Vindmøllerne males i lys grå farve og overfladen er behandlet, så de fremstår matte, hvorved refleksioner fra metal- og glasfiberoverfladerne minimeres. Øverst på nacellen vil der blive monteret et fast lavfrekvent lys af hensyn til flytrafikken.
Vindmøllerne vil blive placeret i en bue med en indbyrdes afstand på ca. 340 meter. Taksationsmyndigheden har vurderet, at opstillingen i en bue fra visse betragtningsvinkler giver vindmøllerne et mindre symmetrisk og roligt visuelt udtryk end møller, der er opstillet på rette linjer. Opstillingsområdet er særdeles fladt, og de fem vindmøller opstilles derfor i terrænkoter, der varierer ganske lidt.
Brønderslev kommune har i VVM-tilladelsen fastsat, at ingen beboelse beliggende inden for en afstand af 1 km fra den samlede vindmøllepark må påføres noget skyggekast fra vindmøllerne. Det er endvidere fastsat som vilkår for VVM-tilladelsen, at ingen beboelse beliggende længere end 1 km fra den samlede vindmøllepark må påføres skyggekast fra vindmøllerne i mere end 10 timer årligt. Der vil således blive monteret skyggestop på alle vindmøllerne.
Der er foretaget visualiseringer samt støj- og skyggekastberegninger for de enkelte ejendomme, som har anmeldt krav om betaling for værditab.​
Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.