Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Sidst opdateret 27. februar 2018
Print denne side
Om værditabsordningen (gl. ordning)
Denne side omhandler de gamle regler for værditabsordningen og er henvendt til naboer til kommende vindmøller, for hvilke det offentlige møde om værditabsordningen er afholdt inden 1. juli 2013.

Nedenfor kan du læse om de dele af de gamle regler for værditabsordningen, som fortsat er relevante for aktuelle vindmølleprojekter.

Hvordan behandles din kravanmeldelse?

Når du har anmeldt dit krav til Når du har anmeldt dit krav til Energistyrelsen, vil din kravanmeldelse blive registreret, og  efter anmeldelsesperiodens udløb vil en kopi af anmeldelsen blive sendt til opstilleren.

Hvis vindmølleopstilleren og du begge har interesse i det, kan I forsøge at indgå en frivillig aftale om et erstatningsbeløb. Hvis I indgår en aftale, skal I meddele dette skriftligt til Hvis vindmølleopstilleren og du begge har interesse i det, kan I forsøge at indgå en frivillig aftale om et erstatningsbeløb. Hvis I indgår en aftale, skal I meddele dette skriftligt til Energistyrelsen, så vi kan afslutte sagen. 

Hvis I ikke indgår en frivillig aftale, inden kommunen vedtager det endelige plangrundlag for vindmølleprojektet (lokalplan/kommuneplantillæg), vil sagen blive overdraget til Taksationsmyndigheden, som er den uafhængige, offentlige myndighed, der skal træffe afgørelse om værditabet. 

Efter at sagen er overdraget til Taksationsmyndigheden, vil du blive kontaktet af Energinet.dk med henblik på, at der skal gennemføres en besigtigelse af din ejendom (taksationsforretning).

Du vil få skriftlig besked om besigtigelsen senest 4 uger inden, og det forventes, at både du og opstiller deltager i besigtigelsen.

Overdragelse af sagen til Taksationsmyndigheden hindrer ikke, at der fortsat kan indgås en frivillig aftale om erstatning. En sådan aftale kan indgås helt frem til det tidspunkt, hvor Taksationsmyndigheden træffer afgørelse i sagen.

Et frivilligt forlig kan ikke indbringes for Taksationsmyndigheden eller anden administrativ myndighed.

 

Hvordan foretages værditabsvurderingen?

Værditabet fastsættes af Taksationsmyndigheden, som er en uafhængig offentlig myndighed nedsat af klima-, energi- og bygningsministeren.

Taksationsmyndigheden består af en række formænd (jurister, der alle opfylder betingelserne for at kunne udnævnes som dommer) samt et antal sagkyndige i vurdering af værdien af fast ejendom (statsautoriserede ejendomsmæglere).

Formændene er ansvarlige for hver deres geografiske område og udpeger en sagkyndig til de enkelte erstatningssager.

Taksationsmyndigheden behandler sagerne ud fra en individuel vurdering af ejendommen og de aktuelle forhold på grundlag af en besigtigelse/taksationsforretning.

Ved fastsættelsen af erstatning for værditab tages følgende i betragtning:

  • Støjgener, herunder gener fra lavfrekvent støj
  • Gener som følge af skyggekast
  • Visuel påvirkning

Forud for taksationsforretningen vil Taksationsmyndigheden anmode opstiller om at udarbejde materiale, der illustrerer vindmøllernes påvirkning af den enkelte ejendom, herunder visualiseringsbilleder samt beregninger af støj og skyggekast.

Efter besigtigelsen af din ejendom, vil du gennem Energistyrelsen få besked om Taksationsmyndighedens afgørelse. Du kan finde tidligere trufne afgørelser her.

Kan du klage over afgørelsen?

Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab kan ikke påklages. Afgørelsen kan dog indbringes for domstolene som et søgsmål mellem dig og vindmølleopstilleren.

Som udgangspunkt er der ikke nogen frist for at anlægge sag, men hvis opstilleren betaler for værditab i overensstemmelse med afgørelsen, skal der anlægges sag inden 3 måneder fra betalingstidspunktet.

 

Hvad er Energistyrelsen's rolle?

Energistyrelsen varetager følgende opgaver i forbindelse med værditabsordningen:

  • Godkender det annonce- og orienteringsmateriale, som skal anvendes i forbindelse med det offentlige møde.
  • Redegør på det offentlige møde for værditabsordningen og køberetsordningen.
  • Besvarer spørgsmål vedr. værditabsordningen.

Fakta

Ifølge lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) kan du anmelde krav om erstatning for værditab, hvis der opstilles vindmøller i nærheden af din ejendom, som vil påføre ejendommen et værditab.
 
Ordningen benævnes i daglig tale værditabsordningen.

Læs mere