Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Sidst opdateret 12. oktober 2018
Print denne side
Om værditabsordningen (ny ordning)
Denne side omhandler de nye regler for værditabsordningen og er henvendt til naboer til kommende vindmøller, for hvilke det offentlige møde om værditabsordningen er afholdt eller afholdes 1. juli 2013 eller senere.

Nedenfor kan du læse om de nye regler for værditabsordningen. 

Hvad er værditabsordningen?

Værditabsordningen giver dig mulighed for at anmelde krav om erstatning for værditab, hvis der opstilles vindmøller i nærheden af din beboelsesejendom.

Hvis du bliver tilkendt erstatning, skal erstatningen betales af vindmølleopstilleren.

Reglerne for værditabsordningen findes i Lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 119 af 9. februar 2018 (se §§ 6-12).

Reglerne administreres af Energistyrelsen.

 

Hvilke vindmølleprojekter er omfattet?

Værditabsordningen gælder for:

  • Vindmøller over 25 m, der opstilles på land.
  • Havvindmøller, som etableres uden for udbud.
  • Havvindmøller, som etableres efter udbud i et område, som er udpeget til kystnære havvindmølleparker.

 

Hvordan får du information om kommende vindmølleprojekter?

Vindmølleopstilleren er forpligtet til at afholde et offentligt møde, hvor der redegøres for vindmølleprojektets betydning for de omkringliggende beboelsesejendomme.

Energistyrelsen orienterer på mødet om værditabsordningen samt om køberetsordningen, som giver mulighed for at købe ejerandele i vindmølleprojektet.

Mødet indkaldes med rimeligt varsel gennem annoncering i lokale aviser.

Derudover skal opstiller sende et orienteringsbrev til ejere af bygninger, der er beliggende helt eller delvist inden for en afstand af 6 x møllehøjden fra de kommende møller.

 

Hvad kan du få erstatning for?

Der kan anmeldes krav om erstatning for værditab på beboelsesejendomme.

En beboelsesejendom er defineret som fast ejendom, der lovligt kan anvendes til permanent eller midlertidig beboelse, herunder beboelsesbygninger og tilhørende udendørsarealer, som anvendes som en naturlig del af beboelsen (dvs. den del af en have eller terrasse, som anvendes til ophold mv.)

Udgør værditabet 1 % eller mindre af beboelsesejendommens værdi, betales der ikke erstatning.

Hvis ejeren af beboelsesejendommen har været medvirkende til opstilling af vindmøllerne, f.eks. udlejet jord til mølleopstillingen, kan erstatningen nedsættes eller helt bortfalde.

 

Hvordan anmelder du krav om værditabserstatning?

Efter det offentlige møde er der en frist på 8 uger for anmeldelse af krav om værditabserstatning.

Erstatningskrav kan anmeldes her (Taksationsmyndighedens hjemmeside). Alternativt kan anmeldelsesskemaet rekvireres på tlf. 70 21 50 74.

Hvis din beboelsesbygning ligger helt eller delvist inden for en afstand af 6 x møllehøjden fra en af de kommende møller, kan du anmelde krav gratis. I modsat fald skal der sammen med anmeldelsen indbetales et gebyr på 4.000 kr., da opstilleren ellers ikke er forpligtet til at betale værditabserstatning.

Bemærk, at det ikke er tilstrækkeligt, at beboelsesejendommens primære udendørsarealer - arealer, som indgår i værditabsvurderingen - ligger inden for den angivne afstand. Det er selve beboelsesbygningen, som skal ligge inden for afstandsgrænsen, for at der er fritagelse for gebyr.

Hvis du tilkendes erstatning for værditab, indgår et frivilligt forlig med opstiller om erstatning, eller hvis sagen ikke kan realitetsbehandles, tilbagebetales gebyret.

 

Hvordan behandles din kravanmeldelse?

Når du har anmeldt dit krav til Når du har anmeldt dit krav til Energistyrelsen, vil din kravanmeldelse blive registreret, og  efter anmeldelsesperiodens udløb vil en kopi af anmeldelsen blive sendt til opstilleren.

Hvis vindmølleopstilleren og du begge har interesse i det, kan I forsøge at indgå en frivillig aftale om et erstatningsbeløb. Hvis I indgår en aftale, skal I meddele dette skriftligt til Hvis vindmølleopstilleren og du begge har interesse i det, kan I forsøge at indgå en frivillig aftale om et erstatningsbeløb. Hvis I indgår en aftale, skal I meddele dette skriftligt til Energistyrelsen, så vi kan afslutte sagen. 

Hvis I ikke indgår en frivillig aftale, inden kommunen vedtager det endelige plangrundlag for vindmølleprojektet (lokalplan/kommuneplantillæg), vil sagen blive overdraget til Taksationsmyndigheden, som er den uafhængige, offentlige myndighed, der skal træffe afgørelse om værditabet. 

Efter at sagen er overdraget til Taksationsmyndigheden, vil du blive kontaktet af Efter at sagen er overdraget til Taksationsmyndigheden, vil du blive kontaktet af Energistyrelsen med henblik på, at der skal gennemføres en besigtigelse af din ejendom (taksationsforretning).

Du vil få skriftlig besked om besigtigelsen senest 4 uger inden, og det forventes, at både anmelder og opstiller deltager i besigtigelsen.

Overdragelse af sagen til Taksationsmyndigheden hindrer ikke, at der fortsat kan indgås en frivillig aftale om erstatning. En sådan aftale kan indgås helt frem til det tidspunkt, hvor Taksationsmyndigheden træffer afgørelse i sagen.

Et frivilligt forlig kan ikke indbringes for Taksationsmyndigheden eller anden administrativ myndighed.

 

Hvordan foretages værditabsvurderingen?

Værditabet fastsættes af Taksationsmyndigheden, som er en uafhængig offentlig myndighed nedsat af klima-, energi- og bygningsministeren.

Taksationsmyndigheden består af en række formænd (jurister, der alle opfylder betingelserne for at kunne udnævnes som dommer) samt et antal sagkyndige i vurdering af værdien af fast ejendom (statsautoriserede ejendomsmæglere).

Formændene er ansvarlige for hver deres geografiske område og udpeger en sagkyndig til de enkelte erstatningssager.

Taksationsmyndigheden behandler sagerne ud fra en individuel vurdering af ejendommen og de aktuelle forhold på grundlag af en besigtigelse/taksationsforretning.

Ved fastsættelsen af erstatning for værditab tages følgende i betragtning:

  • Støjgener, herunder gener fra lavfrekvent støj
  • Gener som følge af skyggekast
  • Visuel påvirkning

Forud for taksationsforretningen skal opstiller udarbejde materiale, der illustrerer vindmøllernes påvirkning af den enkelte ejendom, herunder visualiseringsbilleder samt beregninger af støj og skyggekast.

Efter besigtigelsen af din ejendom, vil du gennem Energistyrelsen få besked om Taksationsmyndighedens afgørelse.

Du kan finde tidligere trufne afgørelser her.

 

Kan du klage over afgørelsen?

Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab kan ikke påklages. Afgørelsen kan dog indbringes for domstolene som et søgsmål mellem dig og vindmølleopstilleren.

Som udgangspunkt er der ikke nogen frist for at anlægge sag, men hvis opstilleren betaler for værditab i overensstemmelse med afgørelsen, skal der anlægges sag inden 3 måneder fra betalingstidspunktet.

 

Hvad er Energistyrelsen's rolle?

Energistyrelsen varetager følgende opgaver i forbindelse med værditabsordningen:

  • Godkender det annonce- og orienteringsmateriale, som skal anvendes i forbindelse med det offentlige møde.
  • Redegør på det offentlige møde for værditabsordningen og køberetsordningen.
  • Besvarer spørgsmål vedr. Taksationsmyndigheden og værditabsordningen.
vidensblad_-_vaerditab.pdf

Fakta

Ifølge lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) kan du anmelde krav om erstatning for værditab, hvis der opstilles vindmøller i nærheden af din beboelsesejendom, som vil påføre ejendommen et værditab.
 
Ordningen benævnes i daglig tale værditabsordningen.

Læs mere