Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Sidst opdateret 21. juli 2019
Print denne side
Om værditabsordningen (ny ordning)
Denne side omhandler reglerne for værditabsordningen.

Værditabsordningen giver dig mulighed for at anmelde krav om erstatning for værditab, hvis der opstilles vindmøller i nærheden af din beboelsesejendom. 

Hvis du bliver tilkendt erstatning, skal værditabet betales af vindmølleopstilleren.

Reglerne for værditabsordningen findes i Lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven).  

Hvad kan du få værditab for?

Der kan anmeldes krav om erstatning for værditab på beboelsesejendomme. 

En beboelsesejendom er defineret som fast ejendom, der lovligt kan anvendes til permanent eller midlertidig beboelse, herunder beboelsesbygninger og tilhørende udendørsarealer, som anvendes som en naturlig del af beboelsen (dvs. den del af en have eller terrasse, som anvendes til ophold mv.)

Udgør værditabet 1 % eller mindre af beboelsesejendommens værdi, betales der ikke værditab.

Hvis ejeren af beboelsesejendommen har været medvirkende til opstilling af vindmøllerne, f.eks. udlejet jord til mølleopstillingen, kan værditabet nedsættes eller helt bortfalde.

Hvordan anmelder du krav om værditabserstatning?

Efter det offentlige møde er der en frist på 8 uger for anmeldelse af krav om værditabserstatning. Du kan anvende blanketten på forsiden og sende den til sekretariatet for Taksationsmyndigheden.

Hvis din beboelsesbygning ligger helt eller delvist inden for en afstand af 6 x møllehøjden fra en af de kommende møller, kan du anmelde krav gratis. I modsat fald skal der sammen med anmeldelsen indbetales et gebyr på 4.000 kr., da opstilleren ellers ikke er forpligtet til at betale værditabserstatning. 

Bemærk, at det ikke er tilstrækkeligt, at beboelsesejendommens primære udendørsarealer - arealer, som indgår i værditabsvurderingen - ligger inden for den angivne afstand. Det er selve beboelsesbygningen, som skal ligge inden for afstandsgrænsen, for at der er fritagelse for gebyr.

Hvis du tilkendes erstatning for værditab, indgår et frivilligt forlig med opstiller om værditab, eller hvis sagen bortfalder, tilbagebetales gebyret.

Hvordan behandles din kravanmeldelse?

Når du har indgivet en anmeldelse, vil din anmeldelse blive registreret og  efter anmeldelsesperiodens udløb vil en kopi af anmeldelsen blive sendt til opstilleren.

Hvis vindmølleopstilleren og du begge har interesse i det, kan I forsøge at indgå en frivillig aftale om værditabet. Hvis I indgår en aftale, skal I meddele dette skriftligt til sekretariatet for Taksationsmyndigheden, så vi kan afslutte sagen.  Et frivilligt forlig kan ikke indbringes for Taksationsmyndigheden eller anden administrativ myndighed.

Hvis I ikke indgår en frivillig aftale, vil sagen blive overdraget til Taksationsmyndigheden. 

Efter at sagen er overdraget til Taksationsmyndigheden, vil du blive kontaktet af sekretariatet for Taksationsmyndigheden med henblik på, at der skal gennemføres en besigtigelse af din ejendom.

Du vil få skriftlig besked om besigtigelsen senest 8 dage inden, og det forventes, at både anmelder og opstiller deltager i besigtigelsen.

Hvordan foretages værditabsvurderingen?

Værditabet fastsættes af Taksationsmyndigheden, som er en uafhængig offentlig myndighed.

Taksationsmyndigheden består af en formand og en sagkyndig i vurdering af værdien af fast ejendom.

Taksationsmyndigheden behandler sagerne ud fra en individuel vurdering af ejendommen og de aktuelle forhold på grundlag af en besigtigelse.

Ved fastsættelsen af værditabet tages følgende i betragtning:

Støjgener

Gener som følge af skyggekast

Visuel påvirkning

Forud for besigtigelsen skal opstiller udarbejde materiale, der illustrerer vindmøllernes påvirkning af den enkelte ejendom, herunder visualiseringsbilleder samt beregninger af støj og skyggekast. 

Efter besigtigelsen af din ejendom, vil du gennem sekretariatet få besked om Taksationsmyndighedens afgørelse. 

Kan du klage over afgørelsen?

Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab kan ikke påklages. Afgørelsen kan dog indbringes for domstolene som et søgsmål mellem dig og vindmølleopstilleren. 

Som udgangspunkt er der ikke nogen frist for at anlægge sag, men hvis opstilleren betaler for værditab i overensstemmelse med afgørelsen, skal der anlægges sag inden 3 måneder fra betalingstidspunktet.


​​​