Vindmølle ved Herning Varmforzinkning A/S Print denne side

​​

Det fremgår af plangrundlaget og VVM-tilladelsen, at vindmølleprojektet ved Herning Varmforzinkning indebærer opstilling af én vindmølle med en kapacitet på 2,0 MW og en totalhøjde på maksimalt 100 meter. Vindmøllen kan etableres som en prototypemølle eller en ombytningsmølle til forsøg. Den skal i sin ud-formning svare til traditionelle moderne danske vindmøller med rørtårn, tre vin-ger samt være i lys grå farve.

Vindmølleområdet grænser op til et område med støjfølsom arealanvendelse og skal for at kunne opfylde støjkrav i forhold til beboelse køre i støjreduceret til-stand. Hvor naboboliger ligger i det åbne land, finder støjkraven for det åbne land anvendelse. I kommuneplantillægget udlægges et støjkonsekvensområde, som skal sikre, at der ikke bliver opført nye boliger eller støjfølsom arealanven-delse, som indebærer, at støjgrænserne ikke kan overholdes. Det følger endvi-dere af plangrundlaget og VVM-tilladelsen, at ingen naboboliger må udsættes for mere end 10 timers reel udendørs skyggekast om året. I vindmøllen vil der såle-des være installeret et skyggestopsprogram.

Der er foretaget visualiseringer, støj- og skyggekastberegninger for de enkelte ejendomme, som har anmeldt krav om betaling for værditab. I støj- og skygge-kastsberegningerne er der medtaget støj hhv. skyggekast fra de eksisterende vindmøller ved Romvig Gårde og Rødding. På baggrund af de oplysninger, der viser støj- og skyggekastsudbredelsen fra de eksisterende vindmøller samt be-regningen af den kumulative støjpåvirkning efter vindmøllen ved Herning Varm-forzinkning er sat i drift, har Taksationsmyndigheden ved vurderingen af værdi-tab taget højde for, at nogle ejendomme i forvejen er udsat for støj og skygge-kast fra vindmøller.​​​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.