Torrild Vindpark Print denne side

​​​​Projektet omfatter opstillingen af tre vindmøller med en totalhøjde på op til 100 meter med tilhørende fundamenter, vejanlæg og koblingsstation samt arealer til brug for opstilling og vedligeholdelse af møllerne.

De tre vindmøller opsættes på en lige række med ca. 350 meters indbyrdes afstand. Harmoniforholdet – forholdet mellem navhøjde og rotordiameter – vil være ens for alle møllerne. Møllerne er malet i en lys grå farve og vingerne er anti-refleksbehandlede, så de fremstår med en mat overflade. Hver mølle er markeret med et lavintensivt fast rødt lys på min. 10 candela (svarende til 9W glødepære) af hensyn til flytrafikken.

Der anlægges grusveje fra Petersholmsvej mod møllepladserne samt arbejds- og vendepladser på op til 2000 m2 ved hver mølle. Midlertidige vejanlæg kan forekomme i anlægsperioden af hensyn til transporten af møllevingerne, primært som udvidelse af skarpe sving.

Langs adgangsvejen etableres på sydsiden af vejen før markskellet et beplantningsbælte med spredt beplantning kombineret med åbne græsarealer. Dette område tjener som vildtremis og binder de små skovstykker sammen.

​​

​​
Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.