Holmen II Solpark Print denne side

​Det fremgår af plangrundlaget, at solcelleanlægget bygges på et ca. 34,5 ha stort areal beliggende på matriklerne 37a, Nr. Bork By, Nr. Bork.

Projektet giver mulighed for at opstille solceller med dertil hørende invertere og transformatorer samt nødvendige vejanlæg, hegning og beplantning.

Solcelleanlægget vil have en kapacitet på op til 23 MWp og en årlig produktion på ca. 24.000 MWh, hvilket svarer til, at solcelleanlægget vil kunne forsyne omkring 7.400 husstande (3275 kWh pr. husstand) med vedvarende el til apparater og lys.

Solcelleanlægget skal opstilles i lige, parallelle rækker og skal fremstå ens, hvad angår type, højde og farve. Anlægget må have en maks. højde på 3,95 meter målt fra terræn ved de enkelte solpaneler. Solcellerne skal være antirefleksbehandlet, og der må ikke benyttes blanke eller reflekterende materialer. Der kan maksimalt opsættes én transformerstation på ca. 4 m2 med en maksimal højde på 4 meter og tilhørende udendørs tekniske anlæg på 200 m2 med master på maksimalt 6 meter.

​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.