Faster Astrup Print denne side
​​​Det fremgår af plangrundlaget og VVM-tilladelsen, at der ved Faster-Astrup projektet opstilles 3 vindmøller med en effekt på ca. 2 MW hver og en maksimal totalhøjde på 107 meter. Møllerne vil have en narvhøjde på mellem 60 - 70 meter, mens deres rotordiameter vil være mellem 70 - 90 meter.
 
Vindmølleområdet ligger i den østlige del af Ringkøbing-Skjern Kommune mellem landsbyerne Rækker Møller og Astrup. Møllerne vil ifølge opstiller blive af typen Vestas V80-2,0-67, 2 MW med en rotordiameter på 80 meter, en narvhøjde på 67 meter og en totalhøjde på 107 meter. De opstilles på en lige række i et åbent og svagt kuperet terræn og med en indbyrdes afstand på ca. 330 meter. Møllerne placeres fra sydvest til nordøst. Vindmøllerne skal være ens med hensyn til højde, proportioner, farve mv. og skal afmærkes med lavintensivt fast rødt lys.
 
Vindmølleområdet er i Ringkøbing-Skjern Kommunes Kommuneplan 2013 - 2025 udlagt som vindmølleområde. De nærmere rammer for etablering af Faster-Astrup projektet er fastlagt ved Tillæg nr. 27b til Kommuneplan 2013 - 2025, Ringkøbing-Skjern Kommune samt Lokalplan nr. 285b, Ringkøbing-Skjern Kommune.


​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.