Energipark Marsvinslund Print denne side

​​​Vindmølleprojektet omhandler tre vindmøller på en ret linje i en øst-vestlig retning.

Møllerne er opstillet med en indbyrdes afstand på ca. 350 meter.
Sammen med møllerne er opstillet solceller, som ligeledes producerer strøm til el-nettet. Mens vindmøllerne producerer meget strøm om natten og i vinterhalvåret, så producerer solcellerne i dagtimerne; specielt i sommerhalvåret. Solcellearealerne planlægges fastholdt i landbrugsmæssig drift ved at anvende arealerne til afgræs-ning af får.
Terrænet er forholdsvis kuperet. Mod syd og vest findes nogle lavere beliggende områder omkring Mostgård Bæk og Vium Mose. Omkring projektområdet findes nogle få gravhøje, som dog ikke berøres direkte af projektet. Længere mod nordvest​ ligger en større gruppe af gravhøje, med mere end 1 km fra nærmeste mølleplacering. Møllerne og solcellerne er alle placeret på dyrkede marker.

​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.