Ø. Linderup Print denne side

​​Opstillingsområdet ligger på kanten af en randmoræne mellem småbakket randmorænelandskab mod syd og hævet havbund mod nord. Længere mod øst hæver landskabet sig ved Hallund Bakker og Jyske Ås. Området er præget af en blanding af landbrugsdrift og natur og er uforstyrret af større tekniske anlæg. Områderne nord og øst for vindmøllerne er udpeget som særligt værdifuldt landskab i kommuneplanen.
Projektet indebærer, at der opstilles fire vindmøller med en totalhøjde på ca. 125 m med en navhøjde på ca. 80 m og en rotordiameter på ca. 90 m på en lige øst-vest-gående linje.
Brønderslev Kommunes VVM-tilladelse er betinget af, at møllerne indstilles således, at der ikke forekommer skyggepåvirkning af nabo-beboelser inden for en afstand af 1 km fra vindmøllerne.


​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.