Sønder Herreds Plantage Print denne side
​Det projekt, som Taksationsmyndigheden har vurderet, indebærer opstilling af 6 vindmøller med en totalhøjde på 140 meter, idet møllerne vil have en navhøjde på 89,5 meter og en rotordiameter på 101 meter. Rotoren vil køre med variabelt omdrejningstal på 6-16 omdrejninger pr. minut afhængig af vindhastigheden. Tårnet bliver et malet konisk ståltårn. Ifølge lokalplanen skal møllerne være i samme lyse, grå farve. Vingerne skal være overfladebehandlet, så de har et glanstal på under 30, hvorved de fremstår med en mat overflade ifølge VVM-redegørelsen. Møllerne skal hver markeres med lavintensivt fast rødt lys af hensyn til flysikkerheden. De vil blive opstillet på en buet linje i en nord-sydvestgående retning med en fast indbyrdes afstand på ca. 390 meter.
 
Vindmøllerne skal opstilles på den sydlige del af Mors. Nærområdet har – som anført i lokalplanredegørelsen – en ”rå” karakter præget af råstofgrave og andre tekniske anlæg. Umiddelbart syd for møllerækken – inden for få hundrede meters afstand fra mølle 3 og 4 – ligger dels et biogasanlæg, dels en kommunal fyldplads, ligesom der er et depot for muslingeskaller i området. Længere mod syd løber rute 545. Der er en enkelt, mindre vindmølle med en totalhøjde på 43 meter ca. 500 meter syd for mølle 2 og 3, og der er flere andre vindmøller med en totalhøjde på op til 100 meter inden for 2-3 km fra de planlagte vindmøller. Taksationsmyndigheden har fået oplyst og lægger derfor til grund, at den lille vindmølle på 43 meter nedtages som led i opstillingen af de nye vindmøller, men det er usikkert, hvilke andre møller der vil blive nedtaget.
 
Alle de kommende møller vil blive opstillet i et område udlagt til råstofindvinding. Nogle råstofgrave er aktive, mens andre er færdiggravede, ligesom der er endnu uudnyttede områder. De aktive råstofgrave og de færdige råstofgrave, hvor efterbehandling ikke er endeligt foretaget, præger i høj grad nærområdet. En del af området er bevokset med en blanding af løv- og nåletræer, mens resten henligger som marker. Der er spredte landejendomme i området. Endelig findes der en skydebane ca. 600 meter sydøst for de planlagte vindmøller.

​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.