Krogstrup Print denne side
​Det fremgår af VVM-rapporten, (s. 14), at der efter hovedforslaget skal opstilles fire Vestas V112 vindmøller med en totalhøjde på ca. 150 meter for de tre møller og en totalhøjde på 140 meter for den sidste (nordligste) mølle, der står i en kote 10-15 meter højere end de øvrige møller.

Møllerne opstilles på en ret linje med ens afstand mellem møllerne, ca. 331 meter. Møllerne har en rotordiameter på 112 meter og en navhøjde på henholdsvis 94 meter (de tre af møllerne) og 84 meter (den nordligste, højere placerede mølle). Vest for mølleområdet står nogle ældre, mindre vindmøller, der saneres i forbindelse med projektet (jf. s. 16).

Der findes desuden nogle højspændingsledninger i området, hvor det nærmeste tracé er placeret ca. 700 meter øst for mølleområdet. Der er ikke andre større tekniske anlæg i nærområdet, som påvirker landskabet visuelt (jf. s. 73).

​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.