Rødby Fjord III Print denne side


Det fremgår af VVM-redegørelsen og miljørapport fra Lolland Kommune, at projektet indebærer opstilling af 8 nye vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter over terræn, idet møllerne har en navhøjde på 91,5 meter og en rotordiameter på 117 meter. Der er tale om vindmøller af typen Vestas V117 med en effekt på 3,45 MW fra hver enkelt.
Vindmøllerne opstilles på en nordvest/sydøst-gående række med en indbyrdes afstand mellem møllerne på ca. 330 meter.
​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.