Værditabsanmeldelse Print denne side

Projektet som anmeldelsen vedrører:


 

Oplysninger om beboelsesejendommen, der anmeldes for:


Valid.
Please fill out this field.
 


 
Sekretariatet for Taksationsmyndigheden anvender i videst muligt omfang digital post. Ved fremsendelse af almindelig post i forbindelse med sagens behandling sendes posten til den anmeldte adresse.
 
 

Evt. dato for indbetalt gebyr: 
Ligger din beboelsesejendom udenfor seks gange højden af nærmeste vindmølle eller over 200 meter fra solcelleanlægget, skal der sammen med anmeldelsen indbetales et gebyr på 4.000 kr. på reg.nr. 0216, kontonr. 4069072518. Angiv venligst ejendommens adresse samt navnet på projektet på indbetalingen. Gebyret tilbagebetales, hvis der tilkendes værditab, der indgås aftale med opstiller eller hvis sagen ikke kan realitetsbehandles. Er der tvivl om, hvorvidt beboelsesejendommen ligger inden for den nævnte grænse, så kontakt venligst sekretariatet for Taksationsmyndigheden
 

Oplysninger om ejer:


 


 

 
Ved flere ejere af ejendommen bedes ejerene angive en kontaktperson. Ligeldes bedes tlf.nr. og e-mail være kontaktpersonens. Kontaktpersonen vil herefter være den der modtager al korrespondancen med Taksationsmyndigheden, herunder fx digital post. Kontaktpersonen vil også få tilbagebetalt evt. indbetalt gebyr på NEMkonto. Ved ændring af kontaktperson skal sekretariatet for Taksationsmyndigheden kontaktes. Er kontaktpersonen ikke medejere af beboelsesejendommen bedes der medsendes en fuldmagt fra ejerne.
 

Evt. begrundelse for, hvorfor beboelsesejendommen taber i værdi:


 


Hvis du som ejer ønsker en partsrepræsentant/fuldmagtshaver skal du kontakte sekretariatet. Eventuelle bilag fremsendes til sekretariatet på post@tksm.dk