Behandling af personoplysninger mv. Print denne side

​​Taksationsmyndigheden er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

 

Taksationsmyndigheden

Niels Bohrs Vej 8D

6700 Esbjerg

CVR-nr.:         59 77 87 14

Telefon:          3395 5819

Mail:               post@tksm.dk

 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du også altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

 

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

Telefon:          72 54 57 41

Mail:               dpo@efkm.dk

Brev:              Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

                    Rentemestervej 8

                    2400 København NV

                    Att. Databeskyttelsesrådgiver Bibi Aminah Shah

 

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

   • Behandling af din anmeldelse af værditabserstatning
   • Opbevaring til dokumentations- og kontrolformål
   • Afgørelse om værditabserstatning
   • Offentliggørelse af afgørelser om værditab
   • Fremsendelse af dokumenter i e-boks
   • Evt. tilbagebetaling af gebyr
   • Evt. behandling af dispensations- og genoptagelsessager

Vi gør opmærksom på, at din sag kan være genstand for aktindsigt.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1. 

 

Behandling af oplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 

Almindelige personoplysninger (ikke-personfølsomme):

Personoplysninger som du indsender i forbindelse med din ansøgning og den efterfølgende sagsbehandling.

CPR-nummer som vi indhenter til brug for fremsendelse af dokumenter i e-boks.

Særlige oplysninger (Personfølsomme oplysninger):

Personfølsomme oplysninger som du indsender i forbindelse med din ansøgning og den efterfølgende sagsbehandling.

Modtagere af personoplysninger:

Taksationsmyndigheden videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: Databehandlere som understøtter Taksationsmyndighedens journaliserings- og sagsbehandlingssystemer og opstiller af vindmøllerne eller solcelleanlægget.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

Ud over de personoplysninger, som du selv indsender i forbindelse med din ansøgning, indhenter Taksationsmyndigheden til brug for sagsbehandlingen personoplysninger fra: CPR registeret, OIS og tingbogen.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi oplyser dig om, at dine personoplysninger senest slettes, når der ikke længere er et sagligt behov for at opbevare de pågældende personoplysninger.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

 

Ret til at se personoplysninger (indsigtsret):

Du har ret til at få indsigt i de persondata, som vi behandler om dig. Du kan anmode om indsigt i de persondata, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som data er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse.

 

Ret til berigtigelse (rettelse):

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine personoplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

 

Ret til sletning:

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling:

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle personoplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse:

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

 

Ret til at transmittere personoplysninger (dataportabilitet):

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 ​