Information til anmelder Print denne side

​​​HVORNÅR SKAL KRAV OM VÆRDITAB/SALGSOPTION ANMELDELS?  

Et krav om værditab og salgsoption kan tidligst anmeldes den dag opstilleren afholder det offentligt møde om projektet. Et krav om værditab og salgsoption skal senest anmeldes inden 8 uger efter afholdelsen af det offentlige møde.

 

HVORDAN ANMELDES ET KRAV OM VÆRDITAB?

Anmeldelsen kan ske online via taksationsmyndigheden.dk under fanen "værditabsanmeldelse" eller ved at udfylde og fremsende den blanket (pr. post eller pr. mail), som findes på forsiden af www.taksationsmyndigheden.dk.

 

NY ELLER GAMMEL VÆRDITABSORDNING?

Med virkning fra 1. juni 2020 er VE-loven blevet ændret. Der er i den forbindelse blevet lavet ændringer af værditabsordningen og oprettet en salgsoptionsordning. Samtidig er der kommet en ny bekendtgørelse om værditabsordningen, salgsoptionsordningen og Taksationsmyndigheden.  Overgangsreglerne for lovændringen indebærer, at der i den kommende tid vil være nogle projekter, der skal behandles efter den gamle værditabsordning, mens andre projekter skal behandles efter den ændrede værditabsordning og salgsoptionsordning. I forbindelse med det offentlige møde vil Energistyrelsen vejlede om, hvilken ordning det konkrete projekt er omfattet af. 

 

HVEM KAN ANMELDE ET KRAV OM VÆRDITAB?

Ejere af beboelsesejendomme kan anmelde et krav om værditab i forbindelse med opstilling af vindmøller, solcelleanlæg, bølgekraftanlæg eller vandkraftværker, hvis de mener opstillingen af anlægget påfører beboelsesejendommen et værditab. Ejerene kan anmelde kravet selv eller via en partsrepræsentant. Såfremt kravet anmeldes af en partsrepræsentant, bedes en fuldmagt fra beboelsesejendommens ejere vedlægges anmeldelsen, med mindre partsrepræsentanten er en advokat.

 

HVEM SKAL BETALE GEBYR i FORBINDELSE MED ANMELDELSE OM VÆRDITAB?

En anmeldelse kan indgives gebyrfrit hvis beboelsesejendommen ligger helt eller delvist inden for en afstand af 6 x møllehøjden fra en af de kommende møller eller 200 meter fra det kommende solcelleanlæg. Hvis beboelsesejendommen ligger uden for disse afstande, skal der sammen med anmeldelsen indbetales et gebyr på 4.000 kr. Gebyret tilbagebetales til den, der er angivet som kontaktperson på værditabsanmeldelse, hvis der tilkendes værditab, hvis der indgås et frivilligt forlig om værditab, eller hvis sagen bortfalder. 

Hvis projektet behandles efter den nye ordning, er det Energistyrelsen, der ud fra oplysningerne i BBR, udarbejder en liste over hvilke ejendomme der kan anmelde et krav om værditab gebyrfrit.  Listen udleveres i forbindelse med det offentlige møde. Hvis du har spørgsmål til listen, kan de rettes til Energistyrelsen pr. mail fo@ens.dk.

Hvis projektet behandles efter den gamle ordning, er det Taksationsmyndigheden der kan træffe afgørelse om, hvorvidt beboelsesejendommen er gebyrpligtig eller ej, hvis der opstår tvivl herom. Er du i tvivl om din beboelsesejendom er gebyrpligtig kan du kontakte sekretariatet.

 

HVORNÅR SKAL GEBYRET BETALES?

Gebyret på 4.000 kr. skal indbetales samtidig med anmeldelsen om værditab- dvs. senest inden 8 uger efter afholdelsen af det offentlige møde. Hvis gebyret ikke betales senest efter påkrav fra Taksationsmyndigheden, vil anmeldelsen om værditab ikke blive behandlet af Taksationsmyndigheden.

 

HVORNÅR TILBAGEBETALES GEBYRET?

Gebyret tilbagebetales, når opstiller og anmelder indgår et frivilligt forlig, når anmelderen tilkendes værditabsbetaling, eller hvis værditabssagen bortfalder. For at få gebyret tilbagebetalt, skal der udfyldes et tilbagebetalingsskema, som ligger på forsiden af www.taksationsmyndigheden.dk.  Anmodninger om tilbagebetaling af gebyr sendes hver den 20. i måneden til økonomiafdelingen, som foretager udbetalingen i løbet af 14 dage.

 

HVEM KAN ANMELDE ET KRAV OM SALGSOPTION?

Salgsoptionsordningen gælder kun for de projekter, der er omfattet af den nye ordning. Forudsætningen for at være omfattet af salgsoptionsordningen er, at ejendommens beboelsesbygning(er) skal ligge helt eller delvist indenfor 6 gange vindmøllehøjden og/eller 200 m fra nærmeste solcelleanlæg. Det er således beboelsesbygningens placering, der er afgørende for, at der kan anmeldes et krav om salgsoption.

Det er Energistyrelsen, der ud fra oplysningerne i BBR, udarbejder en liste over hvilke ejendomme der er omfattet af salgsoptionsordningen.  Listen udleveres i forbindelse med det offentlige møde.

 

HVAD SKER DER, NÅR DER ER ANMELDT ET KRAV OM VÆRDITAB OG SALGSOPTION?

Når der er indgivet en anmeldelse om værditab og salgsoption, bliver der oprettet en sag ved Taksationsmyndigheden.  Når anmeldelsesperioden på 8 uger er udløbet, får opstilleren en kopi af de anmeldelser der er modtaget. Herefter afventer sagen, at projektet når det stadie, hvor taksationsmyndigheden kan vurdere værditabet.

 

HVORDAN VURDERER TAKSATIONSMYNDIGHEDEN, OM DER ER ET VÆRDITAB OG SALGSOPTIONENS STØRRELSE?

En vurdering af værditab og salgsoptionens størrelse er en konkret og individuel vurdering, som foretages af Taksationsmyndigheden med inddragelse af støj- og skyggekastberegninger eller genskinsberegninger, samt visualiseringsbilleder udarbejdet af opstiller.

Som led i at vurdere værditabet og salgsoptionens størrelse, kommer Taksationsmyndigheden på besøg hos anmelder for at lave en besigtigelse. I forbindelse med besigtigelsen er både anmelderen og opstilleren til stede. Anmelderen modtager besked om datoen for besigtigelsen via e-boks senest 8 dage før besigtigelsen finder sted.

For projekter der behandles efter den gamle ordning, vil besigtigelsen blive foretaget, når opstilleren meddeler, at projektet er så langt, at værditabsordningen kan sættes i gang. Her vil besigtigelsen som det klare udgangspunkt sker før anlægget er sat op.

For projekter der behandles efter den nye ordning, vil besigtigelsen ske når anlægget er tilsluttet og har produceret 1. kilowatt time. ​


HVAD ER OMFATTET AF SALGSOPTIONEN?

Følgende indgår i værdiansættelsen af salgsoptionen:

​​ - Værdien af beboelsesbygningen 

 - Værdien af matriklen hvorpå beboelsesbygningen er opført

 - Værdien af øvrige bygninger og anlæg på matriklen hvorpå beboelsesbygningen er opført


Følgende indgår ikke i værdiansættelsen af salgsoptionen:

 - Værdien af eventuelle øvrige matrikler noteret på ejendommen end den hvorpå beboelsesbygningen er opført

 - Værdien af bygninger og anlæg opført på øvrige matrikler end den hvorpå beboelsesbygningen er opført

 - Værdien af løsøre (maskinpark, afgrøder, besætning, foderbeholdning mv.)
HVORNÅR TRÆFFER TAKSATIONSMYNDIGHEDEN AFGØRELSE OM VÆRDITAB OG SALGSOPTION?

Det kan variere, hvor lang tid der går fra Taksationsmyndigheden har været på besigtigelse, til der bliver truffet afgørelse i sagen. Ved spørgsmål til den forventede sagsbehandlingstid på det konkrete projekt, kan du altid kontakte sekretariatet, som vil vejlede herom så vidt det er muligt. Afgørelsen sendes til ejerne af beboelsesejendommen via e-boks, og opstiller modtager en kopi af afgørelsen.

 

HVORNÅR BLIVER VÆRDITABET UDBETALT?

Det er opstiller der udbetaler værditabsbetalingen. 

Hvis sagen behandles efter den nye ordning, skal opstilleren udbetale værditabet senest 8 uger efter Taksationsmyndigheden har truffet afgørelse. 

Hvis sagen behandles efter den gamle ordning, skal opstilleren udbetale værditabet senest når det første vindmølletårn opstilles og/eller det første solcellepanel monteres.

 

HVAD SKER DER HVIS KRAV OM VÆRDITAB ELLER SALGSOPTION ANMELDES FOR SENT?

Ejere, som anmelder efter anmeldelsesfristen, kan anmode Taksationsmyndigheden om tilladelse til at anmelde krav om betaling for værditab efter fristens udløb, hvis særlige omstændigheder taler herfor. Anmodningen vil blive behandlet som anmodning om dispensation til at anmelde for sent. 

En anmodning om dispensation til at anmelde for sent, skal senest fremsættes inden 6 uger efter anlægget er tilsluttet det kollektive net/har produceret første kilowatt-time. Efter dette tidspunkt kan Taksationsmyndigheden ikke give dispensation til at behandle sagen.

​ 

HVAD GØR DU, HVIS DU ER UENIG I TAKSATIONSMYNDIGHEDENS AFGØRELSE?

Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab og salgsoptionens størrelse kan ikke påklages. Afgørelsen kan dog indbringes for domstolene som et søgsmål mellem anmelder og opstilleren. Som udgangspunkt er der ikke nogen frist for at anlægge sag ved domstolene, men hvis opstilleren betaler for værditab i overensstemmelse med afgørelsen, skal der anlægges sag inden 3 måneder fra betalingstidspunktet.

 Hvis det viser sig, at de visualiseringer og beregninger, som opstiller har fremlagt, ikke er retvisende, og der er tale om væsentlige afvigelser, kan Taksationsmyndigheden anmodes om at genoptage sagen af både anmelder og opstiller. Taksationsmyndigheden foretager efter anmodning herom en konkret og individuel vurdering af om der kan ske genoptagelse.

 

FRIVILLIGT FORLIG

Hvis opstilleren og du begge har interesse i det, kan I forsøge at indgå en frivillig aftale om værditabet og/eller salgsoptionens størrelse. Hvis I indgår et frivilligt forlig, skal I meddele dette skriftligt til sekretariatet for Taksationsmyndigheden, så sagen kan afsluttes.  Et frivilligt forlig kan ikke indbringes for Taksationsmyndigheden eller anden administrativ myndighed.​​​​