Information til anmelder Print denne side
​Efter det offentlige møde, som afholdes af Energistyrelsen, er der en frist på 8 uger for anmeldelse.

Anmeldelsen kan ske online via denne hjemmeside eller ved fremsendelse af blanketten til sekretariatet, som kan findes på forsiden.

Det er muligt, at anmelde gebyrfrit, hvis beboelsesejendommen ligger helt eller delvist inden for en afstand af 6 x møllehøjden fra en af de kommende møller eller 200 meter fra det kommende solcelleanlæg. I modsat fald skal der sammen med anmeldelsen indbetales et gebyr på 4.000 kr. 

Gebyret tilbagebetales, hvis der tilkendes værditab, der indgås et frivilligt forlig om værditab, eller hvis sagen bortfalder.

Når der er indgivet en anmeldelse, vil den blive oprettet i journalsystemet og efter anmeldelsesperiodens udløb vil en kopi af anmeldelsen blive sendt til opstilleren. Herefter afventer Taksationsmyndigheden og sekretariatet, at opstiller ønsker at gennemføre værditabsordningen. I forbindelse med sagens behandling vil der blive foretaget en besigtigelse af beboelsesejendommen, hvor både anmelder og opstiller oftest deltager. Ejeren af ejendommen vil få besked i e-boks senest 8 dage inden besigtigelsen.

Forud for besigtigelsen skal opstiller udarbejde materiale, der illustrerer vindmøllernes påvirkning af den 
enkelte beboelsesejendom, herunder visualiseringsfotos samt beregninger af støj, skyggekast eller genskin. Materialet bliver tilsendt anmelder. Efter besigtigelsen, vil Taksationsmyndigheden træffe afgørelse om værditabet. Afgørelsen fremsendes i anmelders e-boks. 

Udgør værditabet 1 % eller mindre af beboelsesejendommens værdi, betales der ikke værditab, ligesom værditabet nedsættes eller helt bortfalder, hvis ejeren af beboelsesejendommen har været medvirkende til opstilling af vindmøllerne, f.eks. udlejet jord til opstiller. Det er opstiller, der betaler for værditabet, hvilket skal ske ved opstilling af første vindmølletårn eller ved montering af første solcellepanel i projektet.

Dispensation fra anmeldelsesfristen

Ejere, som anmelder efter anmeldelsesfristen, kan anmode Taksationsmyndigheden om tilladelse, til at anmelde krav om betaling for værditab, hvis særlige omstændigheder taler herfor.

Klage, søgsmål og genoptagelse

Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab kan ikke påklages. Afgørelsen kan dog indbringes for domstolene som et søgsmål mellem anmelder og opstilleren. Som udgangspunkt er der ikke nogen frist for at anlægge sag ved domstolene, men hvis opstilleren betaler for værditab i overensstemmelse med afgørelsen, skal der anlægges sag inden 3 måneder fra betalingstidspunktet.

Hvis det viser sig, at de visualiseringer og beregninger, som opstiller har fremlagt, ikke er retvisende, og der er tale om væsentlige afvigelser, kan Taksationsmyndigheden anmodes om at genoptage sagen af både anmelder og opstiller. Taksationsmyndigheden foretager efter anmodning herom en konkret og individuel vurdering af om der kan ske genoptagelse.

Frivilligt forlig

Hvis opstilleren og du begge har interesse i det, kan I forsøge at indgå en frivillig aftale om værditabet. Hvis I indgår et frivilligt forlig, skal I meddele dette skriftligt til sekretariatet for Taksationsmyndigheden, så sagen kan afsluttes.  Et frivilligt forlig kan ikke indbringes for Taksationsmyndigheden eller anden administrativ 
myndighed.

Hvis du ønsker at læse mere om ordningen kan vi henvise til VE-loven: (Indsæt link)