​Som opstiller af vindmøller eller solcelleanlæg vil du blive pålagt at udarbejde materiale til brug for Taksationsmyndighedens sagsbehandling. Vejledning til brug for udarbejdelse af materialet kan findes på hjemmesidens forside. Materialet skal være sekretariatet i hænde senest 4 uger før besigtigelsen. Det er ligeledes jer som opstiller, der skal betale for værditabet til anmelder, hvis Taksationsmyndigheden træffer afgørelse herom.

Derudover skal I som opstiller indhente oplysninger om hvilke støjgrænseværdier, der er gældende for området. Altså om der er tale om grænseværdierne for område for støjfølsom arealanvendelse på 37 dB(A) ved 6 m/s og 39 dB(A) ved 8 m/s eller grænseværdierne for spredt bebyggelse i det åbne land på 42 dB(A) ved 6 m/s og 44 dB(A) ved 8 m/s, jf. bekendtgørelse om støj fra vindmøller nr. 135 af 7. januar 2019. Oplysningerne skal indhentes og fremsendes til sekretariatet forud for besigtigelsen.

Fakturering af omkostninger

​Under udarbejdelse.