Information til opstiller Print denne side
​Som opstiller af vindmøller eller solcelleanlæg vil du blive pålagt at udarbejde materiale til brug for Taksationsmyndighedens sagsbehandling. Vejledning til brug for udarbejdelse af materialet kan findes på hjemmesidens forside. Materialet skal være sekretariatet i hænde senest 4 uger før besigtigelsen. Det er ligeledes jer som opstiller, der skal betale for værditabet til anmelder, hvis Taksationsmyndigheden træffer afgørelse herom.

Derudover skal I som opstiller indhente oplysninger om hvilke støjgrænseværdier, der er gældende for området. Altså om der er tale om grænseværdierne for område for støjfølsom arealanvendelse på 37 dB(A) ved 6 m/s og 39 dB(A) ved 8 m/s eller grænseværdierne for spredt bebyggelse i det åbne land på 42 dB(A) ved 6 m/s og 44 dB(A) ved 8 m/s, jf. bekendtgørelse om støj fra vindmøller nr. 135 af 7. januar 2019. Oplysningerne skal indhentes og fremsendes til sekretariatet forud for besigtigelsen.

Fakturering af omkostninger

I sager, hvor Taksationsmyndigeden tilkender værditabsbetaling, afholder opstilleren sagsomkostninger til Taksationsmyndigheden og sekretariatet. Sagsomkostningerne der viderefaktureres til opstiller er pr. 1. januar 2020 følgende:

  • ​Alle timer forbrugt af både Taksationsmyndigheden og sekretariatet på værditabssagerne. Det er fx projektoprettelse, sagsoprettelse, orientering til borgere/opstiller/TM, afgørelser om gebyrpligt, forberedelse af besigtigelser, gennemførelse af besigtigelser, skrive afgørelser, tidsforbrug brugt på kørsel til og fra en besigtigelse, gebyr ind- og udbetaling og offentliggørelse af afgørelser. Herudover timer forbrugt på afregning af Taksationsmyndigheden, hvis det vedrører et bestemt projekt og tid og omkostninger ved en værditabssag på baggrund af en genoptagelsessag eller en dispensationssag.

  • Udgifter i forbindelse med en besigtigelse til billeje, togrejser for Taksationsmyndigheden og kørselsgodtgørelse for Taksationsmyndigheden.

  • Hoteludgifter og forplejning efter statens takster. Det vil sige en overnatningspris inkl. moms på kr. 1000 pr. person i 2019. For forplejning en dagspris på 436 kr. pr. person i 2019.

  • Udgifter til materialeforbrug. Det vil sige udgifter til porto og udgifter til udskrift af diverse materiale til Taksationsmyndigheden, sekretariatet og borgeren pr 1 kr. pr. papir.