Om Taksationsmyndigheden og sekretariatet Print denne side
​Taksationsmyndigheden er en uafhængig myndighed nedsat af Klima-, Energi- og Forsyningsministeren. 

 
Taksationsmyndigheden består af en formand og en sagkyndig, som begge er beskikket for en 2 årig periode. Formanden opfylder betingelserne for at kunne udnævnes som dommer og den sagkyndige er sagkyndig i vurdering af værdien af beboelsesejendomme. I tilfælde af uenighed er formandens stemme afgørende. 

 
Taksationsmyndighedens opgave er at vurdere værditab på en beboelsesejendom ved opstilling af en eller flere vindmøller og tilknyttede lysmarkeringsmaster eller ved opstilling af solcelleanlæg, der har vundet ret til pristillæg efter udbud, jf. VE-lovens § 50 c.

 
Vurderingen af værditabet er en individuel vurdering med udgangspunkt i støj- og skyggekastberegninger eller genskinsberegninger, samt visualiseringsbilleder udarbejdet af opstiller.

 
Sekretariatet blev etableret ved ordningens opstart den 1. januar 2009. Sekretariatet er administrativt en del af Energistyrelsen og er fysisk placeret ved Energistyrelsens afdeling i Esbjerg. Sekretariatets medarbejdere er ved behandling af sager for Taksationsmyndigheden underlagt myndigheden.

 
Sekretariatet bistår med juridisk og administrativ assistance til Taksationsmyndigheden.  Sekretariatets opgave er at understøtte, at de sager som Taksationsmyndigheden behandler, bliver ekspederet korrekt og driftssikkert og at besigtigelserne bliver tilrettelagt hensigtsmæssigt og effektivt.

 
Sekretariatets opgaver er fx klargøring af sager, journalisering, kopiering og udsendelse af materialet til medlemmer af Taksationsmyndigheden, indhentelse af høringssvar mv., planlægning og bistand ved besigtigelser, udkast til afgørelser, håndtering af aktindsigtssager, udbetaling af honorar til medlemmer og fakturering af udgifter til opstiller.

For perioden 2019-2020 er følgende personer beskikket til Taksationsmyndigheden:
 
Lars Andersen (formand)
Rikke Gottrup (formand)
Bent Ole Mortensen (formand)
Jøren Nielsen (formand)
Ole Terkelsen (formand)
Frederik Waage (formand)
Flemming Bentzon (sagkyndig)
Frank Elefsen (sagkyndig)
Kjeld Faaborg (sagkyndig)
Anders Kokborg (sagkyndig)
Poul Erik Nielsen (sagkyndig)
Heidi Thorsen (sagkyndig)
Niels Vinther (sagkyndig)